Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Dlaczego potrzebuję oficjalnej zgody?

 

Jeżeli planujesz wysłać swoje dziecko na wakacje za granicę pod opieką dziadków, przyjaciół lub nawet jednego z rodziców, warto przygotować oficjalną zgodę podpisaną przez prawnych opiekunów dziecka (najczęściej rodziców). Taka zgoda jest wymagana w wielu krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii lub na terenie Unii Europejskiej. W obrębie strefy Schengen* takie formalności mogą wydawać się zbędne, jednak brak obowiązku okazywania zgody przy wjeździe do kraju nie oznacza, że nie jest ona prawnie wymagana.

 

Ważnym punktem jest zgoda na „podejmowanie przez osobę, pod której opieką będzie pozostawało dziecko w trakcie tego pobytu, wszelkich decyzji w sprawie opieki medycznej”. W razie jakiegokolwiek wypadku brak takiej zgody może prowadzić do problemów z przeprowadzeniem zabiegu lub uzyskaniem informacji o stanie zdrowia dziecka.

 

WYJAZD Z POLSKI

 

Jak prawidłowo przygotować zgodę na wyjazd z Polski?

Konieczne jest:

 • Przygotowanie treści zgody (wzór dostępny na naszej stronie w różnych wersjach językowych), która będzie zawierać; miejsce i datę jej wydania, podstawowe dane, tj. nr PESEL i nr paszportu/dowodu rodziców, dziecka oraz osoby pod opieką której dziecko wyjeżdża, ponadto oznaczenie miejsca wyjazdu i jego terminu oraz klauzulę o zgodzie na podejmowanie przez opiekuna decyzji w sprawie opieki medycznej,
 • Zgoda powinna zostać wystawiona w języku kraju docelowego,
 • Zgoda musi zostać udzielona w formie pisemnej i w zależności od kraju docelowego, może być ona wymagana w formie aktu notarialnego.

 

Warto pamiętać

 • Zgodnie z polskim Kodeksem Karnym, art. 211 „kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia do lat 3”.
 • Jeżeli ojciec i matka dziecka nie są małżeństwem, mieszkają osobno, ale ojciec uznał w urzędzie stanu cywilnego dziecko - przysługuje im obojgu władza rodzicielska. W sytuacji, kiedy jedno z rodziców zamierza wyjechać z dzieckiem za granicę, musi w tym celu uzyskać zgodę drugiego rodzica.
 • Zgoda na wyrobienie dziecku paszportuwymaga podpisów obojga rodziców
 • w urzędzie paszportowym, ewentualnie dokumentu notarialnego, zaświadczającego o zgodzie rodzica na paszport dla dziecka. Jeżelipotrzebna jest wiza, wówczas urząd konsularny kraju docelowego będzie żądać, aby oboje rodzice wyrazili zgodę na wydanie wizy.

 

Zgoda tylko jednego rodzica

Zgodnie z polskim prawem rodzic może wywieźć dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica, gdy:

 • jeden z rodziców na mocy postanowienia sądu został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • władza rodzicielska jednego z rodziców została zawieszona na mocy postanowienia sądu,
 • władza rodzicielska została jednemu rodzicowi przez sąd ograniczona,
 • jeżeli dziecko nie zostało przysposobione przez małżonka rodzica –o wyjeździe dziecka decyduje biologiczny rodzic.

 

WYJAZD Z HISZPANII

 

W Hiszpanii wymogiem jest podpisanie oficjalnego wzoru zgody dostępnego na każdym komisariacie Gaurdia Civil lub Policia Nacional. Formularz musi zostać podpisany na miejscu w obecności funkcjonariuszy przez opiekunów prawnych dziecka.

Pobierz wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę

 

 

* Zgodnie z załącznikiem VII, Rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks graniczny Schengen)

6.   Małoletni

6.1.   Straż graniczna zwraca szczególną uwagę na małoletnich, niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką, czy samotnie. Małoletni przekraczający granicę zewnętrzną podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby dorosłe, przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.

6.2.   W przypadku małoletnich podróżujących pod opieką straż graniczna sprawdza, czy osoby towarzyszące małoletnim sprawują nad nimi opiekę rodzicielską, w szczególności, jeżeli małoletnim towarzyszy tylko jedna osoba dorosła i istnieją poważne podstawy do podejrzeń, że mogli oni zostać bezprawnie zabrani spod opieki osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi prawną opiekę rodzicielską. W tym ostatnim przypadku straż graniczna prowadzi dalsze dochodzenie w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie są niespójne lub sprzeczne.

6.3.   W przypadku małoletnich podróżujących samotnie straż graniczna upewnia się, za pomocą szczegółowej kontroli dokumentów podróży i dokumentów uzupełniających, że małoletni nie opuszczają terytorium państwa wbrew woli osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi opiekę rodzicielską.

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32006R0562]

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

Czytaj więcej...